Menu
FareHarbor

Atebion cadarn, hyblyg ar gyfer rhedeg a rheoli eich busnes.

Er bod ein hoffer archebu ar-lein o’r radd flaenaf, mae pŵer gwirioneddol FareHarbor y tu ôl i’r llenni. Dyma’r Dangosfwrdd: meddalwedd sydd wedi’i ddylunio’n gain sydd â phopeth sydd ei angen arnoch i reoli’ch dydd-i-ddydd a thu hwnt.

Iechyd a Diogelwch

Blaenoriaethu Iechyd a Diogelwch

Rhowch sicrwydd i gwsmeriaid eich bod yn gofalu amdanynt bob cam o’r ffordd. Defnyddiwch nodweddion Iechyd a Diogelwch FareHarbor i atgyfnerthu gwybodaeth bwysig megis polisïau glanweithdra a phellter ffisegol drwy gydol eich profiad archebu.

Adrodd

Gweld metrigau yn fras, neu blymio’n ddwfn i’ch data.

Mae FareHarbor yn cynnwys set gynhwysfawr o adroddiadau uwch i’ch cadw ar ben eich cyfrifon, archebion a gweithrediadau.

P’un a ydych yn olrhain gwerthiant crysau-t neu refeniw blynyddol, mae ein hadroddiadau y gellir eu lawrlwytho yn darparu popeth sydd ei angen arnoch i redeg eich busnes.

Taliadau

Trafodion cardiau ar gyfradd cerdyn credyd isaf y diwydiant.

Codi tâl ar gwsmeriaid, cadw cardiau credyd i’w defnyddio yn nes ymlaen, creu ad-daliadau, a gweld eich taliadau i gyd o’ch Dangosfwrdd. Nid oes angen defnyddio system arall dim ond i weld faint sy’n mynd i’ch cyfrif banc.

HEFYD Gallwch ddefnyddio’n darllenwyr cerdyn credyd symudol i brosesu taliadau yn gyflym o’ch dyfeisiau iOS neu Android.

Dibynadwy a Diogel

Mae eich data yn ddiogel gyda ni.

Mae FareHarbor yn rhedeg ar yr un seilwaith y mae Netflix, Airbnb, Lyft, Comcast, a miliynau o rai eraill yn ymddiried ynddo. Mae gennym beirianwyr ar alwad 24/7 a byddant yn cael eu hysbysu ar unwaith os oes angen rhoi sylw i unrhyw beth.

Milieiliadau ar ôl i chi wneud archeb newydd neu godi tâl ar gerdyn, mae copïau wrth gefn o’ch data eisoes wedi’u creu a’u storio’n ddiogel.

Ildiadau Hawl Digidol

Symudwch eich ildiadau hawl atebolrwydd i’r oes ddigidol.

Mae modd chwilio’ch system archebu ar unwaith ac mae copi wrth gefn ohoni ar-lein. Pam na ddylai eich ildiadau hawl fod hefyd?

Wedi’i bweru gan ein ffrindiau yn Smartwaiver a’i integreiddio i’r Dangosfwrdd.

Taflenni Prisiau

Offer pwerus ar gyfer prisiau personol.

Cyflwyno Taflenni Prisiau: ffordd bwerus o reoli prisiau ac amlygrwydd ar gyfer archebion ar-lein, uniongyrchol a chysylltiadau.

Datblygwyd Taflenni Prisiau gyda pherthnasoedd partner cymhleth mewn golwg, felly gall FareHarbor ddod â’ch contractau cyswllt ac anfonebu presennol ar-lein, ni waeth sut maent wedi’u strwythuro.

Tocynnau a Mewngofnodi

Mewngofnodi cyflym a hawdd i chi a’ch cwsmeriaid.

Argraffwch dderbynebau a thocynnau Boca arddull theatr yn syth o’ch Dangosfwrdd, neu gadewch i gwsmeriaid gyflwyno eu tocynnau ar eu ffôn.

Peidiwch â gadael i’r broses mewngofnodi eich arafu: mae gennym nifer o wahanol ddulliau mewngofnodi sy’n addas i’ch steil, gan gynnwys yr opsiwn i sganio codau QR gydag unrhyw ddyfais symudol.

Rheoli Defnyddwyr

Cadw llygad ar staff heb feicroreoli.

Rheolwch yr hyn y gall eich defnyddwyr ei weld a’i wneud gan ddefnyddio lefelau caniatâd manwl. Drwy rannu neu gyfyngu mynediad at rannau o’ch Dangosfwrdd, gallwch gadw’ch data’n ddiogel wrth adael i’ch defnyddwyr ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig iddynt.Logiau archwilio awtomatig ar gyfer pob newid a wneir, fel y gallwch olrhain pwy wnaeth beth, pryd.

HEFYD Logiau archwilio awtomatig ar gyfer pob newid a wneir, fel y gallwch olrhain pwy wnaeth beth, pryd.

Barod am Ffonau Symudol

Rheoli eich busnes wrth fynd.

Treuliwch lai o amser yn y swyddfa a mwy o amser gyda’ch cwsmeriaid. Cyrchwch y Dangosfwrdd gan ddefnyddio’ch porwr symudol neu lawrlwythwch ein hap ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android - mae’r un nodweddion i gyd ar gael ar fwrdd gwaith ac ar ffonau symudol.

Olrhain Cysylltiedigion ac Ail-werthwyr

Olrhain a chael eich talu am archebion partner.

P’un a ydych chi’n eu galw’n gysylltiedigion, yn ail-werthwyr neu’n bartneriaid, mae gan FareHarbor bopeth sydd ei angen arnoch i reoli’ch perthnasoedd â thrydydd partïon.

HEFYD Byddwn yn sefydlu’ch cysylltiedigion fel y gallant greu archebion yn uniongyrchol o’ch Dangosfwrdd. Mae’n rhad ac am ddim ac yn hawdd iddynt ac yn arbed amser i chi.

Adnoddau a Rennir

Dyraniad adnoddau uwch.

Cadwch olwg ar offer a chriw yn uniongyrchol o’ch Dangosfwrdd. Boed yn fysiau, tywyswyr teithiau, neu sgïau dŵr, mae FareHarbor yn cynnig rheolaeth rhestr gyflawn ar gyfer unrhyw fath o weithgaredd.

Gyda nodweddion craff megis cau rhestriadau ceir yn awtomatig yn seiliedig ar gapasiti adnoddau, ni fydd yn rhaid i chi byth boeni am orarchebu eto.

E-bost a SMS

Cyfathrebu di-dor i bawb dan sylw.

Rhowch y wybodaeth ddiweddaraf i’ch cwsmeriaid gydag e-byst a negeseuon testun cadarnhau personol, neu gosodwch hysbysiadau personol ar gyfer eich aelodau staff.

Mae nodiadau atgoffa a dilyniannau awtomataidd yn rhoi un peth yn llai i chi boeni amdano.

Helo! Dyma neges i’ch atgoffa eich bod wedi archebu ar gyfer mordaith golygfeydd y prynhawn yma.

Cwponau a Chardiau Rhodd

Melyswch y fargen gyda chodau cwpon a chardiau rhodd digidol.

Gallwch fewnforio eich codau o Groupon, LivingSocial neu wefannau disgownt eraill. Neu, gadewch i’ch cwsmeriaid brynu cardiau rhodd digidol a thystysgrifau rhodd.

Cymorth

Cael help pan fyddwch ei angen.

Mae ein tîm Cymorth yma i chi 24/7. Hefyd, mae gennym ganolfan gymorth ar-lein sy’n tyfu’n barhaus ac yn llawn adnoddau i’ch helpu i ddysgu ar eich cyflymder eich hun.

Chwiliwch am yr eicon marc cwestiwn yn Dangosfwrdd: bydd yn mynd â chi yn syth i dudalen gymorth bwrpasol.

Personoleiddio Diderfyn

System archebu sydd mor unigryw â chi.

P’un a ydych chi’n cynnig rhenti ATV neu deithiau lein-sip, mae FareHarbor wedi’i gynllunio ar gyfer hyblygrwydd.

Os oes gennych angen, mae’n debyg y gallwn helpu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am rywbeth sydd heb ei grybwyll yma, mae croeso i chi gysylltu â ni.